Thổi kèn cho chủ quán xăm hình vì quên không mang tiền